ПРОЕКТИ

 

 

bullet

проект "Трансевропейско сътрудничество в туризма"

bullet

проект „Твоят час“

 

bullet

УСПЕХ-Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти
 

bullet

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

bullet

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

bullet

BAK-TOURMAN

bullet

Лечебен туризъм

bullet

TOUR-NET

bullet

Tour-Reg

bullet

Leonardo /POWER POINT/

bullet

LALE

bullet

проект на Фондация „Ротари” Млад предприемач

 Проект на Фондация „Ротари” Млад предприемач /2008-2009/

Това е съвместен българо-австрийски образователен проект на Ротари Интернешънъл, КултурКонтакт Австрия и Инициатива за обучение по предприемачество Виена, под патронажа на образователните министерства на България и Австрия.

В рамките на Мечинг Грант проекта на Фондация „Ротари” Млад предприемач се проведe обучение на учители за преподаване на ”предприемачество” в училище. Семинарите  се ръководeха от учители-методици към проекта, одобрени от МОН.

 Първият модул е бе на тема „Основи на предприемачеството”, като поканени да участват бяха  учители по предприемачество и  по общообразователен предмет от всяко пилотно училище. Семинарите  се провеждаха в моделните центрове в София, Варна, Бургас, Стара Загора и Монтана. Нашето училище бе разпределено в моделен център  град София - http://www.pgtbs.com/ http://pgtzlatarov.com/  , http://pgtgabrovo.globcom.net/

 В моделните центрове от 2004 г. се провеждат квалификационни курсове за учители-ръководители на УТФ. Обучението на учители в рамките на проекта „Млад предприемач”  продължи и през 2009 година.

Участниците ще получиха сертификат за проведеното обучение след семинарите. В рамките на проекта се издадоха материали-учебник в три тома, методическо помагало за учители"Млад предприемач-игри, упражненея, казуси". Обзаведен бе учебно-тренировъчен център за работа на учебно-тренировъчната фирма 

Η

 

BAK-TOURMAN: българо-австрийски проект за средни училища по туризъм
1998-2001http://www.kulturkontakt.or.at/page.aspx

Двустранен проект за средни училища по туризъм с 3 асоциирани пилотни училища, финансиран от австрийското Федерално министерство на външните работи (BMAA) и КултурКонтакт Австрия, осъществен от k.education – Бюро за проекти София в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката

Начало на проекта:
септември 1998 г.
Край на проекта: април 2001 г.

ЦЕЛ: Въвеждане на специалността “Туристически мениджмънт” на средно управленско равнище в 3 български пилотни училища с цел да се мултиплицира учебния план от страна на българското Министерство на образованието и науката и в други средни училища по туризъм в страната

Акценти:
• Разработване на учебен план
•Разработване на учебни помагала • Подобряване на инфраструктурата в пилотните училища (обзавеждане на компютърни кабинети и учебни туристически бюра)
• Квалификация на учители

 

Продължения на BAK-TOURMAN:
Проект “Лечебен туризъм”
Проект TOURNET
Адреси на пилотните училища:

Техникум по туризъм “Проф. др. Асен Златаров” Варна
ул. Найден Геров №1
9000 Варна
тел./факс: ++359 52 22 52 86 или +359 52 22 29 73
директор: Иван Златанов
e-mail: techtour@ultranet.bg

http://pgtzlatarov.com/
 

Техникум по икономика и туризъм “Алеко Константинов” Велинград
ул. Съединение №19
4600 Велинград
тел./факс: +359 359 24 075
директор: Александър Табаков
e-mail: pgit_vd@abv.bg

http://www.pgit-velingrad.info

Техникум по хотелиерство и ресторантьорство Габрово
ул. Бенковски №18
Габрово 5300
тел./факс: +359 66 440 23 или +359 66 440 66
директор: Диана Иванова
е-mail: trhgabrovo@mbox.stemo.bg
http://pgtgabrovo.globcom.net/

Участниците в проекта от българска страна са три пилотни училища, подготвящи кадри в сферата на туризма, локализирани в три специфични центъра на туризма у нас: ТРХ- Габрово (планински туризъм), ТИТ-Велинград (балнеолечебен туризъм) и ТТ”Проф. д-р Асен Златаров” – Варна (морски туризъм). Това обуславя националното значение на проекта, а участието на Средно училище по туризъм – Кремс (Австрия) придава международни измерения на проекта.

Местоположение : България (Варна, Велинград, Габрово) и Кремс (Австрия)

Проектът се осъществява на няколко етапа, при което се организираха Интернет връзки между участниците, разработи се учебен план за специалност “Мениджмънт в туризма” и учебни програми по отделните специални предмети, при което бяха спазени изискванията на австрийската страна за учебните дисциплини и хорариума, както и българските национални образователни изисквания и стандарни. В резултат на проекта в пилотните училища бяха оборудвани кабинети по информатика и учебно-тренировъчна фирма. По време на семинарите с преподаватели от Австрия бяха подготвени българските учители, които участват в проекта.

Обучението по Мениджмънт на туризма трябва да формира умения за работа в екип, за използване на информационни технологии в ежедневната работа, за общуване с български и чуждестранни клиенти, за владеене на чужди езици, за познаване и прилагане на икономическите правила и принципи в стопанската дейност на туристическите предприятия, за вземане на управленски решения като собственик и предприемач, за организиране на материалните, финансовите и трудовите ресурси на туристическото предприятие и др.

Проектът намира отражение в професионалното обучение, като прецедент в интегрирането на учебни планове с друга страна, при което се уеднаквяват изискванията, характерни за развитите европейски туристически страни. Той рефлектира върху философията на професионалното обучение и подчиняването му не на абстрактни идеи, а на конкретните нужди на пазара и практиката.     

Η

 проект “Лечебен туризъм” -българо-австрийски проект
2001-2002
Двустранен ученически проект между 3 български пилотни училища и Училище по туризъм Кремс (HLF Krems), финансиран от КултурКонтакт Австрия и осъществен от k.education – Бюро за проекти София в сътрудничество с българското Министерство на образованието и науката

Начало на проекта: май 2001 г.
Край на проекта: февруари 2002 г.

През май 2001 г. стартира двустранен ученически проект на тема “Лечебният туризъм в България и Австрия” между Училището по туризъм Кремс и 3 български пилотни училища, включени в проект BAK-TourMan.
Общо 43 български и австрийски ученици изследваха под ръководството на Херман Пашингер (HLF Krems) поотделно, както и заедно по време на две проектни седмици (май 2001 г в България; януари 2002 г. в Австрия) актуални тенденции в развитието на лечебния туризъм в двете страни. Резултатите от изследването бяха представени в началото на февруари 2002 г. по време на презентации в Училището по туризъм в Кремс и в австрийското Федерално министерство на образованието, науката и културата (bm:bwk) във Виена.
Проектът ще послужи като еталон за националните училищни проекти, които ще стартират през есента на 2002 г. в албанските, българските и румънските пилотни училища, обединени в проекта TOUR-NET.

 

Адреси на пилотните училища:
 

Техникум по туризъм “Проф. др. Асен Златаров” Варна
ул. Найден Геров №1
9000 Варна
тел./факс: ++359 52 22 52 86 или +359 52 22 29 73
директор: Иван Златанов
e-mail: techtour@ultranet.bg
http://pgtzlatarov.com
 

Техникум по икономика и туризъм “Алеко Константинов” Велинград
ул. Съединение №19
4600 Велинград
тел./факс: +359 359 24 075
директор: Александър Табаков
e-mail: pgit_vd@abv.bg
http://www.pgit-velingrad.info/

 

Техникум по хотелиерство и ресторантьорство Габрово
ул. Бенковски №18
Габрово 5300
тел./факс: +359 66 440 23 или +359 66 440 66
директор: Диана Иванова
е-mail: trhgabrovo@mbox.stemo.bg
http://pgtgabrovo.globcom.net/

Училище по туризъм Кремс / Координатор на проекта: Херман Пашингер HLF Krems
Langenloiserstraίe 22, Austria
тел: 027 32 880-123
директор: Хайнц Бойер
е-mail: office@hlfkrems.ac.at
http://www.hlfkrems.ac.at

Като устойчив резултат се очаква събирането на специфична информация в тази неизследвана област, която да се предостави на вниманието на заинтересувани лица и институции; създаване на бъдещи специалности за обучение на кадри в умения за обслужване на тези специфични видове туризъм.

Насочване вниманието на субектите на туристическата индустрия към особеностите и перспективите на тези видове туризъм; са изпреварваща подготовка на специалисти със специфични умения и познания.

Η       

                                                                      

 

TOUT-REG (2004-2007

        Настоящия проект се базира върху съвместния българо-австрийски проект за туризъм- "БАК-ТурМан, проект за сътрудничество с Източна Европа № 7609-00/98;1999-2002, както и върху регионалния проект за изграждане на мрежа от средни училища по туризъм Tour Net (SEE-TOU/7832), финансирани от австрийското Федерално министерство на външните работи и реализирани от КултурКонтак Австрия. В хода на двата проекта беше разработен и въведен учебния план "Мениджмънт на туризма" в три български пилотни училища. Освен това бяха проведени квалификационни семинари, бяха оборудвани учебни работилници и компютърни кабинети. Настоящия проект се основава върху описаните проектни резултати и има за цел да разшири и задълбочи възможностите за квалификация на учители, преди всичко в тематичните области- "Училище и заобикаляща среда", "Туризъм", "Мултиплициране".

От тази необходимост са извлечени следните цели за новия туристически проект.

-да се подобри практическата насоченост и приложимост на обучението по туризъм.

-да се въведат нови близки до практиката методи на преподаване (проектен метод)

-да се изгради мост между училищната и местната туристическа практика.

-досегашните проектни резултати да се разпространят в системата (мултиплициране)

-обучение на мултипликатори, разработване на материали, гарантиране на качеството.

        Предвижда се в рамките на проекта да се създаде нов съвременен кабинет по сервиране, ученически бар, туристически фронт офис.

Η

Училищен проект 2005/2006 г. в рамките на проект tour.reg

“РЪКОВОДСТВО ЗА  сервиране ” 

С ръководството ще се даде възможност за усвояване на основните правила при посрещане, настаняване, сервиране и изпращане на гостите; организиране и обслужване при банкети, кетъринг и т.н. Голямо приложение ще намери по време на учебния процес, в сферата на рестораньорския бизнес на СПА центровете и в помощ на всички домакини при организиране на семейни тържества.

 

 Стартиране на проекта 01.10.2005 година в училище с ученици, преподаватели, родители, бизнес среди.

  

Ръководител: инж. Тодорка Ланджова

 Учителски екип: Инж.Йорданка Чолева, инж.Дафинка Кожухарова, инж.Арнаудкина, маг.Александър Даскалов

 Ученици от 9 б, 10а, 12б,  12д и 13д клас, специалности “Мениджмънт в туризма”, ”Технология и мениджмънт на производството и обслужването в ЗХ” и ”Счетоводна отчетност”:

Павел Гергев, Мария Манолова, Елена Янкова, Янко Пухалев, Емилия Тончева, Десислава Мърцева, Николай Пухалев, Николай Гърбев 

 

  


Училищен проект 2005/2007 г. в рамките на проект tour.reg 

“ВЕЛИНГРАД - СПА СТОЛИЦА НА БЪЛГАРИЯ” /първият туристически пътеводител/

Издаване на богато илюстрован туристически пътеводител представящ туристическите ресурси на Велинград и региона

Целта е предизвикване на интерес и търсене от гости на града, жители и  професионалисти в сферата на туристическия бизнес във Велинградския регион. Акцентуване на проектния метод на обучение и дейностите в ПГИТ “Алеко Константинов”.

Подцели:

@  Популяризиране на туристическите ресурси на града-уникално съчетание на мек климат, минерални води, красива природа и интересно историческо минало

@  Популяризиране на възможностите за прилагане на различните видове туризъм като: рекреационен, сакрален, маршрутен, културен, селски и екотуризъм

@  Възстановяване на Слънчев часовник-прототип на часовник във Виена, създаден в двора на ПГИТ през 1958 година и превръщането му в туристическа атракция на града

Нов живот за стар часовник

Екип в състав  г-жа Похлупкова-помощник директор по учебната дейност и г-жа Янка Захова преподавател по география и икономика подготвиха проект за „Възстановяване на Слънчев часовник” в двора на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов”. Работейки по българо-австрийски  ученически проект: Издаване на туристически пътеводител за Велинград екипа попада на интересен факт за съществуването на Слънчев часовник в двора на училището, създаден през 1958 година от бившите преподаватели в Политехническата гимназия „Васил Левски”- г-н Мечкуевски и г-н Колев. Часовникът е създаден с помощта на специалисти от геофизичния институт в София към БАН и по-вече от 40 години е забравен.

Целта на екипа е Слънчевия часовник да се превърне в туристически ресурс за града, в място с индивидуална и интересна атмосфера, подходяща за отдих, почивка.

Проектът на г-жа Похлупкова и г-жа Захова получи одобрение и финансиране от българо-холандска http://www.tulipfoundation.net фондация Лале с директор г-жа Мария Петкова. При реализирането на проекта се включиха като донори и партньори председателя на Училищното настоятелство г-н Красимир Беев,  Дирекция бюро по труда с директор г-н Атанас Водев, „Стройком”- ЕООД с директор г-н Кютов, ДДС Чехльово, Пробационна служба и ученици от ПГИТ. В началото на новата учебна година ученици и преподаватели  официално откриха новата придобивка. Всички приятно бяха изненадани с един нов и атрактивен облик на училищния двор, акцент, в който е Слънчевият часовник.

 

 

 

 

@       Изследване на историческите и археологически находки от учениците  в региона

@       Посещение и почистване от учениците на природните защитени местности

 Стартиране на проекта 01.10.2005 година в училище с ученици, преподаватели, родители, бизнес среди.

   

  Ръководител на проекта: маг. Снежанка Похлупкова

 Учители: маг.Янка Захова, маг. Таня Василева, маг.Фанка Спасова, инж.Ваня Грънчарова

Ученици от 10а, 11а, 12а и 10б,11б клас

специалности “Мениджмънт в туризма” и “Счетоводна отчетност”:

 Николай Пухалев, Никол Девизиева, Вероника Денизова , Янко Пухалев, Теодора Тодорова,  Жанета Биволарска , Георги Василев,  Деница Бакалова, Катерина Фурнаджиева, Емилия Тончева, Георги Динчев, Мария Синапова, Петя Цанова.

 Η     

ЛЕОНАРДО

        По проекта ЛЕОНАРДО се проведе обучение на кадри за придобиване на квалификация по час от професията Организатор на туристическата дейност по специалността "Селски туризъм". Обучението беше разделено на модули и се осъществи от наши учители в гр. Сърница

 

През 2006/2007 и 2007/2008 учебни години се проведе производствена практика на ученици от специалността "Мениджмънт в туризма" в гр. Нойзидъл-Австрия по проект "Мобилност на обучението"/POWER POINT/

Η